top of page

GIZLILIK POLITIKASI
 

INTEGVA TEKNOLOJİ A.Ş. GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Integva Teknoloji A.Ş. (“Şirket”)  olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sebeple işbu Beyan, ilgili kişileri bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

Şirketimiz tarafından düzenlenen bu Beyan 09.09.2023 tarihlidir. Beyan’ın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Beyan’ın yürürlük tarihi ve versiyonu güncellenerek burada ilgili kişilerin erişimine sunulacaktır.

 1. VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ:

  • ​Şirket olarak kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu tüzel kişiyiz. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızı vermenizle veya açık rızanızın gerekmediği durumlarda yapacağımız bilgilendirmeyle birlikte Şirketimiz kişisel verilerinizi veri güvenliğini sağlayarak işlemeye başlayacaktır. Kişisel verilerinizi işlerken bir veya birden fazla veri işleyeni yetkilendirerek gerekli güvenlik düzeyini sağlamak suretiyle kişisel verilerinizi onlara da işletebiliriz.​​​

 2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ DAYANAĞI, HANGİ YÖNTEMLERLE ELDE EDİLEBİLECEĞİ VE HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENECEĞİ:

  • Kişisel verileriniz ilgili mevzuat hükümleri gereğince başta Şirketimiz tarafından, gerçekleştirilecek hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek, kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri, şirketin satış ve pazarlama faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak olmak üzere aydınlatma metinlerinde yer verdiğimiz amaçlar ile kullanılacaktır. Ayrıca Şirketimizi ziyaret edebilmeniz, ziyaretinizle ilgili güvenlik ve meşru menfaatlerin korunabilmesi, Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti gibi Şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek ve diğer faaliyetlerini yerine getirebilmek ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amaçlarıyla ilgili aydınlatma metinlerinde yer verilen kişisel verileriniz işlenmektedir.

  • Aydınlatma metinlerinde yer verdiğimiz amaçlar ile işlediğimiz kişisel verilerinizi söz konusu amaçlar ile sınırlı kalmak kaydıyla gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Şirket hissedarlarımızla, Şirketimizin hizmet aldığı tedarikçiler ile sözleşme akdettiği gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri bu kapsamda özellikle finansal kuruluşlar ile (banka vb.), Şirket bünyesinde bulunan –yurtiçinde ve yurtdışında bulunan- yazılım ve teknik destek sağlayıcıları paylaşmaktayız.

 3. ​KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI:

  • Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Şirketimiz tarafından sizlere sağlanan hizmetin niteliğine bağlı olarak; telefon, e-posta, basılı sözleşme/yazılı taahhütname/form, websitesi, mobil uygulama vasıtasıyla aşağıda yer verilen amaçlar ve Şirket faaliyet konusuna dâhil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Şirketin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve işlenmektedir.​

 4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ:

  • Şirketimiz işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.​

 5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ:

  • KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz:

   1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

   2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

   3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

   4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

   5. KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,

   6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

   7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,

   8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  • Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak https://bit.ly/44Gm731 adresinde yer alan  “KVK İlgili Kişi Başvuru Formu” nu kullanarak;

   • Bilişim İnovasyon Merkezi ODTÜ Teknokent Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. 280 / G İç Kapı No: 1260 Çankaya/ Ankara adresine bizzat/elden teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir,

   • kvkk@integva.com adresine e-posta aracılığı ile iletebilirsiniz.

  • İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

  • Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Şirkete ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirket tarafından CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

  • Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

  • Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

  • Şirketimiz, talep konusu kişisel verinin gerçek sahibi olup olmadığınızı tespit etmek adına tarafınızdan gerekli bilgi ve belgeleri talep edebilir ve başvurunuzda belirtilen hususları netleştirmek adına tarafınıza başvurunuz ile ilgili soru yöneltebilir.

  • Şirketimiz aşağıda yer alan hallerde başvurunuzu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

   • Kişisel verilerinizin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

   • Kişisel verilerinizin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

   • Kişisel verilerinizin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

   • Kişisel verilerinizin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

   • Kişisel verilerinizin işlenmesinin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

   • Tarafınızca alenileştirilmiş kişisel verilerinizin işlenmesi.

   • Kişisel verilerinizin işlenmesinin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

   • Kişisel verilerinizin işlenmesinin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

   • Talebinizin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimalinin olması

   • Tarafınızca orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.

   • Talep ettiğiniz bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

İlgili Kişi Aydınlatma Metni

INTEGVA TEKNOLOJİ A.Ş. İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU VASITASIYLA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

 

VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ (VERİ SORUMLUSU)

Integva Teknoloji A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Yukarıda açıklanan çerçevede İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurmanız suretiyle elde edilen kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda sıralanmıştır.

 

Kimlik Verisi

Adı soyadı, TCKN/Pasaport No, Doğum Tarihi, İmza. 3. Kişi Başvuruları İçin: Kimlik Örneği(Ana Baba Adı, Medeni Hal, Cinsiyet, Fotoğraf, Uyruk).

İletişim Verisi

E-posta adresi, Telefon numarası, Adresi.

İşlem bilgisi

Talep Bilgisi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

(Açık rızanızın alınması gerektiği durumlarda açık rızanız alınmaktadır.)

3. Kişi Başvuruları İçin: Şirketimize iletilmesi halinde- Kimlik fotokopisinde bulunan din bilgisi ve kan grubu bilgisi.

Diğer

Vekaletname Ve/Veya Yasal Temsilci Atanma Kararı Örneği.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Şirket tarafından sizlere sağlanan hizmetin niteliğine bağlı olarak; İlgili Kişi Başvuru Formu ’nun doldurulması vasıtasıyla, aşağıda yer verilen amaçlar ve Şirketin faaliyet konusuna dâhil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Şirketin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve işlenmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirket tarafından yukarıda belirtilen kişisel verileriniz;

 • 2. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • 8. Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 • 11. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

 • 16. Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,

 • 18. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 • 20. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,

 • 41. Talep / Şikayetlerin Takibi,

 • 46. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,

 • 50. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

 • 51. Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

amaçlarıyla sınırlı olarak ve KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “kanunda açıkça öngörülmüş olması, veri sorumlusunun hukuki ve meşru menfaatleri için içlemenin zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması” hukuki sebepleri ile ve açık rıza gerektiren durumlar için ise açık rıza alınarak işlenmektedir.

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü idari ve teknik tedbir alınarak büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

İlgili Kişi Başvuru Formu ile tarafımıza iletilen kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işleme amaçlarıyla sınırlı olarak gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları, hissedarlar, hizmet aldığımız tedarikçi/gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, işyeri bünyesinde kullanılan –yurtiçinde ve yurtdışında bulunan-  yazılım ve teknik destek sağlayıcıları ile paylaşılmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ

Şirket, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Şirketin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Şirkete başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 5. KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,

 6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,

 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak https://bit.ly/44Gm731  adresinde yer alan  “KVK İlgili Kişi Başvuru Formu” nu kullanarak;

 • Bilişim İnovasyon Merkezi ODTÜ Teknokent Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. 280 / G İç Kapı No: 1260 Çankaya/ Ankara adresine bizzat/elden teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir,

 • kvkk@integva.com adresine e-posta aracılığı ile iletebilirsiniz.

 

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

 

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Şirkete ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirket tarafından CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

 

Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

 

 

 

 

 

 • İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU’NUN VEKALETNAME VASITASIYLA DOLDURULUP TARAFIMIZA İLETİLECEK OLMASI HALİNDE VEKALETNAMEYE KONU OLABİLECEK KİMLİK ÖRNEĞİ İÇERİSİNDE KAN GRUBU VE DİN BİLGİSİ HANESİ YER ALMASI HALİNDE AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN AÇIK RIZA METNİNİN DE BAŞVURUYA EK OLARAK TARAFIMIZA İLETİLMESİ GEREKMEKTEDİR. AKSİ HALDE BAŞVURUNU DİKKATE ALINMAYARAK DERHAL İMHA EDİLECEKTİR.AÇIK RIZA METNİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

WWW.İNTEGVA.COM/İLETİSİM ÜZERİNDEN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

 

1. VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ (VERİ SORUMLUSU)

Integva Teknoloji A.Ş.  (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Yukarıda açıklanan çerçevede web sitemiz üzerinden “İletişim” bölümünü doldurmanız suretiyle elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanmıştır.

 

Kimlik Verisi: Adı soyadı.

İletişim Verisi: E-posta adresi

Diğer: Mesaj konusu ve içeriği:

Pazarlama: Zorunlu çerez kayıtları.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Şirket tarafından sizlere sağlanan hizmetin niteliğine bağlı olarak; “İletişim” bölümünde yer alan formun doldurulması ve/veya web sitesi kullanımı neticesinde aşağıda yer verilen amaçlar ve Şirket faaliyet konusuna dâhil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Şirketin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve işlenmektedir.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirket tarafından yukarıda belirtilen kişisel verileriniz;

 1. Web Sitesi'nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,

 2. Şirketin 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kişisel verilerinize ihtiyaç duyması,

 3. Şirket ve ziyaretçi ağ trafik güvenliğinin sağlanması,

 4. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

 5. Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

 6. Erişim yetkilerinin yürütülmesi,

 7. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

 8. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

 9. İç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,

 10. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda randevu hizmetinin sağlanması,

 11. Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

 12. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 13. Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

 14. Organizasyon ve etkinlik yönetimi,

 15. Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 16. Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 17. Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,

 18. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

 19. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

amaçlarıyla sınırlı olarak ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki ve meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü idari ve teknik tedbir alınarak büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilmektedir.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

“İletişim” bölümü ile tarafımıza iletilen kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla ve gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları, hissedarlar, hizmet aldığımız tedarikçi/gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, işyeri bünyesinde kullanılan yazılım ve teknik destek sağlayıcıları/3. parti web sağlayıcılarına ile paylaşılmaktadır.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ

Şirket işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Şirket o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Şirkete başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 5. KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,

 6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,

 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak https://bit.ly/44Gm731 adresinde yer alan  “KVK İlgili Kişi Başvuru Formu” nu kullanarak;

 • Bilişim İnovasyon Merkezi ODTÜ Teknokent Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. 280 / G İç Kapı No: 1260 Çankaya/ Ankara adresine bizzat/elden teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir,

 • kvkk@integva.com adresine e-posta aracılığı ile iletebilirsiniz.

 

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

 

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Şirkete ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirket tarafından CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

 

Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

INTEGVA TEKNOLOJİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

1. VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ (VERİ SORUMLUSU)

Integva Teknoloji A.Ş. (“Şirket”)  olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Şirketimizce siz müşterilerimizin (gerçek kişi olması halinde doğrudan kendisinin, tüzel kişi olması halinde ise yetkilisi/temsilcisi/çalışanının) –Tarafımıza aktarması halinde- işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

                   

Kimlik Verisi: Ad-Soyadı, TC Kimlik Numarası.

İletişim Verisi: Telefon Numarası, Açık Adres Bilgisi, E-Posta Adresi.

Finansal Veri: Çek/Senet Bilgileri.

Müşteri İşlem Bilgisi: Fatura Bilgileri, Ücret/Ödeme Bilgileri, Sipariş Bilgileri.

Hukuki İşlem Verisi: Hukuki İşlem Bilgisi ,Talep/Şikayet Bilgisi

Diğer: Lisans Kodu

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Şirketimiz tarafından sizlere sağlanan hizmetin niteliğine bağlı olarak; telefon, e-posta, basılı sözleşme/yazılı taahhütname/form, web sitesi, mobil uygulama vasıtasıyla aşağıda yer verilen amaçlar ve Şirket faaliyet konusuna dâhil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Şirketin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve işlenmektedir.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, ticari faaliyetlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda;

 1. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

 2. Denetim ve etik faaliyetlerin yürütülmesi,

 3. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

 4. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

 5. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

 6. İç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,

 7. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 8. İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,

 9. İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

 10. Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

 11. Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

 12. Mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

 13. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 14. Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

 15. Organizasyon ve etkinlik yönetimi,

 16. Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 17. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

 18. Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi

 19. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

 20. Talep ve şikayetlerin takibi,

 21. Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,

 22. Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 23. Ücret politikasının yürütülmesi,

 24. Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

 25. Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin sağlanması,

 26. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

 27. Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 28. Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

amaçlarıyla sınırlı olarak ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “kanunda açıkça öngörülmüş olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması., veri sorumlusunun hukuki ve meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı kalmak kaydıyla gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Şirket hissedarlarımızla, Şirketimizin hizmet aldığı tedarikçiler ile sözleşme akdettiği gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri bu kapsamda özellikle finansal kuruluşlar ile(banka, sigorta şirketleri vb.), Şirket bünyesinde bulunan –yurtiçinde ve yurtdışında bulunan- yazılım ve teknik destek sağlayıcıları ile KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ

Şirketimiz işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

.

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 5. KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,

 6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,

 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak https://bit.ly/44Gm731 adresinde yer alan  “KVK İlgili Kişi Başvuru Formu” nu kullanarak;

 • Bilişim İnovasyon Merkezi ODTÜ Teknokent Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. 280 / G İç Kapı No: 1260 Çankaya/ Ankara adresine bizzat/elden teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir,

 • kvkk@integva.com adresine e-posta aracılığı ile iletebilirsiniz.

 

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

 

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Şirkete ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirket tarafından CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

 

Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

İade ve Teslimat 

İPTAL VE İADE KOŞULLARI

 

Değerli Müşterilerimiz,

 

Integva ailesi olarak sizlere en kaliteli şekilde hizmet vermek en önemli amacımız. Bu doğrultuda internet sitemiz üzerinden satışını gerçekleştirmiş olduğumuz ürünlerimiz ve bunlara bağlı olan lisanslar siz değerli müşterilerimize özel ve tek olarak oluşturulmaktadır.

 

İnternet sitemiz üzerinden satın almış olduğunuz Sözleşme Konusu Ürün ve buna bağlı olan lisans, bir yazılım ürünü olup kişiye özel oluşturulan bir kod ile teslim edildiğinden iptal ve iade hakkı bulunmamaktadır.

 

Ayrıca Sözleşme Konusu Ürün ve buna bağlı olarak hazırlanan lisans siz değerli müşterilerimize satış işleminin ardından derhal hazırlanmaya başlanarak teslim edildiği için Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1-ğ maddesinde “Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz: …Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.” kapsamında yer almaktadır. Buna göre Sözleşme Konusu Ürün ve buna bağlı lisans kapsamında siz değerli müşterilerimizin cayma hakkı bulunmamaktadır.

 

Bu sebeple siz değerli müşterilerimiz tarafından satın alınan Sözleşme Konusu Ürün ve buna bağlı olan lisans tarafımıza iade edilemeyecek olup Sözleşme bedeli sizlere iade edilemeyecektir.

 

 

TESLİMAT KOŞULLARI

 

Değerli Müşterilerimiz,

 

İnternet sitemiz üzerinden satın almış olduğunuz ürün ve buna bağlı olan lisans, ürün bedelinin eksiksiz olarak tarafımıza ödenmesinin ardından derhal hazırlanmaya başlayarak yine derhal tarafımıza bildirmiş olduğunuz e-posta adresinize teslim edilecektir.

 

Teslim süresi her halükarda 30 günlük süreyi geçmeyecektir. Ancak tarafımızca sizlere yazılı olarak bildirmek koşulu ile süremizi 10 gün uzatma hakkımız saklıdır.

 

Teslimat kapsamında herhangi bir nedenle ürün bedeline ek olarak bir ücret doğması durumunda ücret siz müşterilerimiz tarafından ödenmektedir.

 

Ürün bedeli herhangi bir nedenle ödenmez ve/veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, tarafımız Sözleşme Konusu Ürünü teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

E-POSTA AYDINLATMA METNİ

INTEGVA TEKNOLOJİ A.Ş.

E-POSTA İLETİŞİM SÜRECİ AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu olarak Integva Teknoloji A.Ş. (“Şirket”),

 • E-posta aracılığıyla Şirketimizle iletişime geçen (Ticari faaliyetlerde bulunduğu gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisi/temsilcisinin/çalışanının, müşteri/müşteri adayı, ziyaretçi, çalışan, eski çalışan, çalışan adayı) kişilerin (“ilgili kişi”)

 • Adı-soyadı,

 • Telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresi, fax numarası,

 • Görev ve unvanı,

 • Yazışma içeriği,

şeklindeki kişisel verilerini,

 

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim, etik faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla,

 

 • İlgili kişi tarafından iletilen e-posta ve ekleri aracılığıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) m.5/II/c,ç,d,e,f hükmü kapsamında işlemektedir.

 

 • İlgili kişi ile ilişkinin son bulmasının ardından ilgili kişi ile yürütülen faaliyetler kapsamında elde edilen kişisel veriler, KVK Kanunu ve ikincil düzenlemeleri kapsamında imha politikasına uygun olarak silme, yok etme ya da anonim hala getirme yöntemleri ile imha edilecektir.

 

 • İlgili kişilerin işlenen kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hissedarlara, hizmet aldığımız tedarikçi/gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, işyeri bünyesinde kullanılan –yurtiçinde ve yurtdışında bulunan- yazılım ve teknik destek sağlayıcılarına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dâhil olmak üzere işlenebilecektir.

 

 • Veri sorumlusu sıfatıyla Şirkete başvurarak; işlenen kişisel verileriniz hakkında KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarınızla her zaman bilgi talep edebilir, verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını araştırabilirsiniz. Bu kapsamda KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak https://bit.ly/44Gm731 adresinde yer alan  “KVK İlgili Kişi Başvuru Formu” nu kullanarak;

 • Bilişim İnovasyon Merkezi ODTÜ Teknokent Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. 280 / G İç Kapı No: 1260 Çankaya/ Ankara adresine bizzat/elden teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir,

 • kvkk@integva.com adresine e-posta aracılığı ile iletebilirsiniz.

 

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

 

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Şirkete ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirket tarafından CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

 

Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

bottom of page